All States of the World

Countries of the world
Search the site

History of the countries

States of the Country China


Chen
Xia Dynasty
Shang Dynasty
State of Jin
Zhou
State of Chu
Qin
Wei
HAN
Xiongnu
Tibet
Dai
Shu Han
Wei
Wu
Jin Dynasty
LIU-SONG
WESTERN WEI
EASTERN WEI
Gokturk Empire
Later Liang
Sui
Tang
Kingdom of Nanzhao
Turfan
Kara-Khanid Khanate
Kingdoms of Gansu
Qi
Wu
Chu
Great Shu
Khitan Empire
Wuyue
Min
Great Yue
Shu
Great Tang
Kingdom of Dali
Yin
Han
Song
Chagatai Khanate
Great Yuan Empire
Empire of the Great Ming
Dzungar Khanate
Empire of the Great Qing
Hong Kong Special Administrative Region
Taiping Heavenly Kingdom
Republic of China
Empire of China
Republic of China
Republic of China
Chinese Soviet Republic
State of Manchuria
East Turkistan Republic
Great Empire of Manchuria
Peoples Rebulic of China
Republic of China
Tibet Autonomous Region
Macau Special Administrative Region